round

Methoden

Er wordt voornamelijk gewerkt met technieken uit de cognitieve gedragstherapie gericht op het verminderen van uw klachten en/of er beter mee om leren gaan. Bij trauma behandeling kan gebruik gemaakt worden van EMDR. Soms kan het aangewezen zijn om ondersteunend medicijnen te gebruiken. Indien gewenst worden er ook technieken gebruikt uit het psycho-analytisch model.

In de eerste zitting (diagnostiek en indicatiestelling) wordt aan de hand van het intakeformulier, uw klachten en behandelverwachting gekeken of een behandeling bij mij zinvol kan zijn of dat een alternatief te prefereren is.
Aarzelt u niet uw bedenkingen ten aanzien van de behandeling of behandelaar uit te spreken. Graag verwijs ik u naar een collega of instelling. Dit verhoogt de kans op een positief resultaat.

Tijdens de behandeling kunnen er opdrachten gegeven worden en het is wenselijk daar tijd voor in te ruimen.
Informatie aan derden wordt slechts verstrekt met uw schriftelijke toestemming en wordt voor verzending met u doorgenomen.

Frequentie en duur van de behandeling

Intake: 60- 90 minuten
Behandelsessies: 45- 60 minuten
Bij aanvang wordt meestal gestart met een frequentie van 1 x per week, daarna is meestal een afspraak per 2-3 weken voldoende. (uitgezonderd EMDR)

De lengte van de behandeling hangt af van de aard, duur en ernst van de klachten en te bereiken doelen alsook van uw veranderingsmogelijkheden.

Geprobeerd wordt in de intake u evenwel een globaal idee te geven hoe een therapie er uit zal zien en hoe lang die ongeveer zal duren, waarbij in ieder geval elke 5 sessies gekeken wordt hoe de voortgang is in het behandelproces.

Doelgroepen

Adolescenten, volwassenen en echtparen.

Vanwege mijn brede opleiding en werkervaring ben ik op veel gebieden thuis. Als specialisaties zou ik kunnen aanmerken: traumabehandeling, angst-en stemmingsstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek.

Gebruik vragenlijsten

Naast het gebruik van vragenlijsten ter verdere diagnostiek, zijn we verplicht door de NZA om bij aanvang,
(eventueel tijdens) en bij beƫindiging van het behandeltraject U een lijst in te laten vullen om de voortgang van mijn behandeling te kunnen monitoren. Deze gegevens worden geanonimiseerd aangeleverd bij de Stichting Benchmark.

Rapportage aan huisarts

na de intake wordt een aannamebrief aan de huisarts verstuurd met daarin uw diagnose en behandelplan. Dit wordt eerst ter accordering aan U voorgelegd en U ontvangt een kopie. Dit in het kader van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Zo kan er ook een voortgangsrapportage en eindrapportage zijn.

Kwaliteitswaarborg

Ik neem deel aan twee intervisiegroepen met collegae klinisch psychologen/psychotherapeuten, die werken vanuit diverse methodieken. Daar wordt de diagnose, indicatiestelling en het behandelproces besproken. Eventuele Incidenten worden daar gemeld en besproken. Tijdens afwezigheid ben ik altijd via de mail bereikbaar. Er kunnen afspraken gemaakt worden mbt ziektevervanging.

Bij crisis zijn er afspraken met de huisarts, POH en/of crisidienst.

De BIG kwalificaties en lidmaatschap van de LVVP waarborgen kwaliteit dmv visitatie en bij-en nascholing.

Er is een klachten- en geschillenregeling. Informatie hierover vindt U in een folder in de wachtkamer. U kunt hierover ook informatie vinden bij mijn beroepsvereniging de LVVP.

Toelichting AVG

Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt om de verzekering uit te voeren en om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Ze zijn uitstekend beschermd. U heeft het recht om in te zien hoe en welke persoonlijke gegevens ik gebruik, hoe die beveiligd zijn, ik zal volledige transparantie verschaffen.